DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4
THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND CẤP HUYỆN THỰC HIỆN
( Theo Quyết định số  645/QĐ-UBND ngày   09  tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)
       
TTTên thủ tục hành chínhMức độ thực hiện
(Đã phát sinh hồ sơ)
Mức độ thực hiện
(Chưa phát sinh hồ sơ)
Mức độ 3Mức độ 4Mức độ 3Mức độ 4
I. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo08025
11Thủ tục trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp x  
22Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại   x
33Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục x  
44Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại   x
55Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục   x
66Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục   x
77Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục   x
88Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại   x
99Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục   x
1010Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại   x
1111Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú   x
1212Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở x  
1313Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)   x
1414Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học)   x
1515Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)   x
1616Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài   x
1717Quy trình đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã   x
1818Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ   x
1919Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú   x
2020Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học   x
2121Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở   x
2222Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở   x
2323Thành lập trung tâm học tập cộng đồng   x
2424Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục x  
2525Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú   x
2626Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục   x
2727Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục   x
2828Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa x  
2929Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận   x
3030Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận   x
3131Thủ tục hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp x  
3232Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc x  
3333Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ x