91_2017_ND-CP_315685.doc

 217.PGD- HD đánh giá CBCCVC năm học 2018-2019 .pdf 

1079.SGDĐT-VP.Singed.pdf

 Hướng dẫn thi đua khen thưởng ngành giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020.pdf

 HƯỚNG DẪN THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020-2021(vuongpt-yenthe)(12.05.2021-11h03p01)-signed-signed-signed-signed.pdf 

Thông tư số 21_2020_TT_BGDDT HD thi đua khen thưởng ngành GD.pdf