Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2017-2018
                
TTNội dungTổng sốTrình độ đào tạoHạng chức danh nghề nghiệpChuẩn nghề nghiệp
TSThSĐHTCDưới TCHạng IVHạng IIIHạng IIXuất sắcKháTrung bìnhKém
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên36001816202161881490
IGiáo viên27  1314   14135139 
Trong đó số giáo viên chuyên biệt:60033000331320
1Tiếng dân tộc0             
2Ngoại ngữ2  11   11 11 
3Tin học1   1   1   1 
4Âm nhạc1   1   1  1  
5Mỹ thuật1  1     11   
6Thể dục1  1     1 1  
IICán bộ quản lý30030000033000
1Hiệu trưởng1  1     11   
2Phó hiệu trưởng2  2     22   
IIITổng phụ trách Đội1   1   1  1  
IVNhân viên50021202120000
1Nhân viên văn thư1   1   1     
2Nhân viên kế toán1    1 1      
3Thủ quỹ1    1 1      
4Nhân viên y tế1  1     1    
5Nhân viên thư viện1  1     1    
6Nhân viên thiết bị, thí nghiệm              
7Nhân viên công nghệ thông tin              
8Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật              

 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2019-2020
                
TTNội dungTổng sốTrình độ đào tạoHạng chức danh nghề nghiệpChuẩn nghề nghiệp
TSThSĐHTCDưới TCHạng IVHạng IIIHạng IITốtKháĐạt
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên35001816101181622460
IGiáo viên28  1414   16122206 
Trong đó số giáo viên chuyên biệt:60033000332220
1Tiếng dân tộc0             
2Ngoại ngữ2  11   11 11 
3Tin học1   1   1   1 
4Âm nhạc1   1   1 1   
5Mỹ thuật1  1     1 1  
6Thể dục1  1     11   
IICán bộ quản lý30030000030300
1Hiệu trưởng1  1     1 1  
2Phó hiệu trưởng2  2     2 2  
IIITổng phụ trách Đội1   1   1  1  
IVNhân viên30011101110000
1Nhân viên văn thư1   1   1     
2Nhân viên kế toán1    1 1      
3Thủ quỹ              
4Nhân viên y tế              
5Nhân viên thư viện1  1     1    
6Nhân viên thiết bị, thí nghiệm              
7Nhân viên công nghệ thông tin              
8Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật              
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2020-2021
                
TTNội dungTổng sốTrình độ đào tạoHạng chức danh nghề nghiệpChuẩn nghề nghiệp
TSThSĐHTCDưới TCHạng IVHạng IIIHạng IITốtKháĐạt
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên33002012101211181760
IGiáo viên27  1611   2078136 
Trong đó số giáo viên chuyên biệt:70043000430420
1Tiếng dân tộc0             
2Ngoại ngữ2  11   11 11 
3Tin học1   1   1   1 
4Âm nhạc1   1   1     
5Mỹ thuật1  1    1  1  
6Thể dục2  2     2 2  
IICán bộ quản lý30030000030300
1Hiệu trưởng1  1     1 1  
2Phó hiệu trưởng2  2     2 2  
IIITổng phụ trách Đội1   1   1  1  
IVNhân viên20010101010000
1Nhân viên văn thư              
2Nhân viên kế toán1    1 1      
3Thủ quỹ              
4Nhân viên y tế              
5Nhân viên thư viện1  1     1    
6Nhân viên thiết bị, thí nghiệm              
7Nhân viên công nghệ thông tin              
8Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật              

 

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2021-2022
                
TTNội dungTổng sốTrình độ đào tạoHạng chức danh nghề nghiệpChuẩn nghề nghiệp
TSThSĐHTCDưới TCHạng IVHạng IIIHạng IITốtKháĐạt
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên270019710116100600
IGiáo viên22001660001570300
Trong đó số giáo viên văn hóa180 135   135    
Trong đó số giáo viên chuyên biệt:40031000220300
1Tiếng dân tộc0             
2Ngoại ngữ1  1     1 1  
3Tin học              
4Âm nhạc1   1   1     
5Mỹ thuật1  1    1  1  
6Thể dục1  1     1 1  
IICán bộ quản lý20020000020200
1Hiệu trưởng1  1     1 1  
2Phó hiệu trưởng1  1     1 1  
IIITổng phụ trách Đội1   1   1  1  
IVNhân viên20010101010000
1Nhân viên văn thư              
2Nhân viên kế toán1    1 1      
3Thủ quỹ              
4Nhân viên y tế              
5Nhân viên thư viện1  1     1    
6Nhân viên thiết bị, thí nghiệm              
7Nhân viên công nghệ thông tin              
8Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật              
          Tiến Thắng, ngày  01 tháng 9 năm 2021
          HIỆU TRƯỞNG
                
                
          Dương Mạnh Nguyên